Obec Otovice
Obec Otovice

Rozsudek Nejvyššího správního soudu

Lokální topeniště a karcinogenní benzo[a]pyren

Nevyhovující kotle vážně ohrožují lidské zdraví.
Je nejvyšší čas na výměnu zastaralého kotle, od 1. 9. 2022 nebude možné provozování kotlů I. a II. třídy.

Obec Otovice patří mezi obce, u kterých bylo v rámci analýzy příčin znečištění ovzduší zjištěno, že dochází k překračování imisního limitu pro karcinogenní benzo[a]pyren. Tato znečišťující látka je do ovzduší vypouštěna především z lokálních topenišť (zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na uhlí a dřevo). 
Z důvodu, že překročení imisních limitů pro benzo[a]pyren představuje vážně ohrožení pro lidské zdraví, ukládá zákon o ochraně ovzduší (§ 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění) prostřednictvím PZKO krajům a obcím opatření ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť.

Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů

Porovnání emisí benzo[a]pyrenu z jednotlivých kategorií zdrojů – doplnění informací

Zvýšení informovanosti provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná paliva je klíčový krok pro zvýšení efektivity ostatních nástrojů a opatření. Některé povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší jsou respektovány jen v nízké míře a jedním z faktorů může být i nízké povědomí o těchto povinnostech a o správném způsobu provozování zdrojů tepla. Současně se ukazuje, že nesprávný způsob provozování těchto zdrojů je velmi rozšířený a může vést k významně vyšším emisím znečišťujících látek, a to i u nových zdrojů. Přitom náprava je možná bez dodatečných nákladů na straně provozovatelů. Z tohoto důvodu bude v letošním roce provádět MŽP informační kampaň na celostátní úrovni, která bude zaměřena právě na provozovatele spalovacích zdrojů na pevná paliva. Podobnou osvětovou činnost je však důležité provádět také na regionální a lokální úrovni.

Informace o národních dotacích jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách Státního fondu životního prostředí (https://www.sfzp.cz/). 

Zvýšení informací o správném způsobu provozování zdrojů, kam patří jak volba správného paliva, které splňuje požadavky stanovené výrobcem zdroje, tak správný způsob obsluhy a údržby zdroje. Významnou roli ve zvýšení povědomí o těchto postupech představuje správně provedená kontrola technického stavu a provozu prostřednictvím odborně způsobilé osoby proškolené výrobcem zdroje, která je povinná jednou za 3 roky. Bohužel se ukazuje, že míra plnění této povinné kontroly je velmi nízká, je tedy důležité zvýšit povědomí o povinnostech provozovatele spalovacího zdroje plynoucích ze zákona o ochraně ovzduší a dalších legislativních předpisů. Správným provozováním a používáním vhodného paliva je možné dosáhnout významné úspory a prodloužení životnosti zdroje, naproti tomu nerespektování některých pokynů a povinností může vést k poškození zdroje a významně zvýšeným emisím znečišťujících látek, které následně obtěžují široké okolí.
Spalování nedostatečně proschlého dřeva může být porušením pokynů výrobce, a tedy i porušením povinnosti dané zákonem o ochraně ovzduší, současně může vést k vysokým emisím, snížení účinnosti využití energie obsažené v palivu a k provozním problémům s vlastním zdrojem (zanášení teplosměnných ploch i spalinových cest, kondenzace), a tím i ke snížení životnosti zdroje, spalinových cest nebo může dokonce vést k riziku požáru.
U palivového dřeva je zásadní správný způsob skladování, aby bylo zajištěno dosažení a uchování jeho vlastností dle pokynů výrobce zdroje, zejména pokud jde o obsah vody. Dřevo by se mělo sušit v průměru 2 roky (dle druhu dřeva), a to na vhodném místě chráněném před povětrnostními vlivy. 
Zvýšení povědomí o zákonných povinnostech by se mělo soustředit právě na provádění kontrol technického stavu a provozu zdrojů, které umožní provozovateli seznámit se se správným způsobem provozování a údržby zdroje a ověřit správnost jeho instalace. Provozovatelé tak budou chápat význam důsledného dodržování pokynů výrobce ohledně provozování, instalace i údržby, jejichž nerespektování je porušením povinnosti dle zákona o ochraně ovzduší. Zvláštní pozornost je vhodné věnovat povinnosti provozovat od 1. 9. 2022 pouze kotle na pevná paliva splňující 3. nebo vyšší třídu dle ČSN EN 303-5. Z povinností uložených jinými právními předpisy jsou zásadní především povinnosti provádět revize (u nově instalovaných zdrojů) a pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  V rámci pravidelné kontroly technického stavu a provozu zdroje má být provozovatel poučen o správné obsluze a údržbě zdrojů, tedy tato kontrola má i svou nezastupitelnou osvětovou roli. 

Datum vložení: 6. 10. 2021 16:36
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2021 9:41
Autor: